Posts

Tribute to NCT: Vietnam's Solzhenitsyn

Image
Tribute to NCT:  Vietnam's Solzhenitsyn

Vietnam's Solzhenitsyn Note: Bài “ai điếu” trên Người Kinh Tế rất mùi! Mũi tẹt không sao viết nổi. TV sẽ đi 1 đường tiếng Mít, sau.

Tribute to NCT: Vietnam's Solzhenitsyn
Thơ thì ở dưới áo, 400 bài. Ngày thì là 16 Tháng Bẩy, 1979; đúng hai ngày, ông ghi nhận – sau kỷ niệm phá ngục Bastille. Ngày Tự Do. Ông chạy qua cổng Tòa Đại Sứ Anh ở Hà Nội, qua người gác, yêu cầu được gặp vị đại sứ. Người gác, thua, không cản được ông. Trong khu tiếp nhận, có vài Mít ngồi ở một cái bàn. Ông xô họ, lật đổ cái bàn. Nơi tủ treo áo khoác gần đó, một cô gái người Anh đang chải tóc. Cô sợ quá, đánh rớt cái lược. Những tiếng ồn ào khiến ba anh Hồng Mao thò ra coi chuyện gì xẩy ra, và ông ném tập thơ vào một trong họ.
Sau đó, tĩnh lặng như… núi, ông chờ VC tóm ông.
Câu chuyện Nguyễn Chí Thiện gửi thơ của ông ra khỏi Việt Nam Cộng Sản là như vậy đó. Những bài thơ sau đó được xb dưới cái tít Hoa Địa Ngục, và được dịch ra chừng nửa tá ngôn ngữ,…

Nuit

Image

Thơ Mỗi Ngày

Image
Thơ Mỗi Ngày


Simic: Scribbled in the Dark

A DAY CAME The birdcage was gone and the couch
With your parents on it watching TV.
Nor did we notice the moving truck,
The driver waving to us as he drove away.

I like the new look of our lives, you said,
Dangling a beer bottle by the neck
And walking pleased from room to room,
Every one of which was now empty.

Stepping out at last to look for our car,
We found neighbors' homes trashed,
Their front lawns covered with weeds
A few of which had pretty blue flowers

That seemed pleased to be there,
As crows do finding a roadkill.
The interests of certain powerful parties
In this country were being met.

Would that include God? I wondered
While you lay next to me on the floor
Dead to the world. Still, you’d expect
Someone that big to lift a finger

Rồi có một ngày (chinh chi…