Footprint

Note: Số LR Sept 2018 có bài về cuốn Thuỷ Ấn, của Brodsky, chôm về đây, tính sau.
Post thêm hai bài thơ trên số NYRB Oct 25, dịch sau.


https://literaryreview.co.uk/world-enough-outsideJohn Burnside

World Enough Outside

Reading Joseph Brodsky's 'Watermark' in VeniceComments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Raymond Chandler by Oates