Triptych

  To wake at dawn
  Breathless from joy,
  And look through the cabin window
  At the green waves,
  Or on deck in rainy weather,
  Wrapped in fluffy furs,
  To listen to the engine throbbing
  And not think of anything,
  But, anticipating a meeting
  With the one who became my star,
  From the wind and salty spray
  To grow younger every hour. 

  July 1917 
   Slepnyovo 

  Trans. Judith Hemschemeyer  Thức giấc vào lúc sáng sớm
  Vui đến nghẹt thở
  Nhìn qua cửa sổ cabin
  Những làn sóng xanh
  Hay đứng trên boong tầu vào lúc mưa
  Cuộn mình trong tấm áo nhung
  Nghe tiếng máy đập
  Chẳng nghĩ gì hết
  Nhưng, nhập vào cuộc gặp gỡ tưởng tượng
  Với kẻ sẽ là “oan gia” của ta
  Của gió, của sương mù, mặn vị muối
  Mỗi gitrẻ thêm 1 tị!


  Triptych

  Một giấc mơ


  Ngọt ngào chăng, khi có những mơ không tục luỵ?

  A. Blok

  Giấc mơ này, tiên tri hay không tiên tri....
  Hoả Tinh chiếu, giữa những vì sao thiên đình
  Những tia sáng đỏ như máu, tung toé, nham hiểm
  Đúng đêm đó ta mơ mi tới gặp ta
  Mi xuất hiện trong tất cả, trong mọi thứ…
  Trong âm nhạc của Bach – the Bach Chaconne
  Và trong những bông hồng nở rộ nhưng, vô giá trị
  Trong nhà thờ chuông đổ, chẳng cho ai
  Và trong cái đen đúa của những cánh đồng cày bừa
  Trong mùa thu đang mò tới
  Hình như nó, cũng thèm 1 cú hôn – như mi,
  Và bất thình lình đổi ý, bèn bỏ chạy!
  Ôi, Tháng Tám, tháng SN của mi
  Làm sao mi dám đem đến cho ta những tin như thế?
  Vào cái tháng SN, vào cái ngày khủng khiếp?
  Với tên khốn nào, bây giờ, ta ném cho nó cái nhìn chiến thắng?
  Và thế là ta loay hoay, hì hục làm thơ, như luôn luôn vẫn là như thế
  Trong cuốn sổ tay được đốt bỏ.

  6

  A Dream 

  Isn't it sweet to have unearthly dreams?

  A. Blok

  This dream was prophetic or not prophetic ...
  Mars shone among the heavenly stars,
  Becoming crimson, sparkling, sinister-
  And that same night I dreamed of your arrival.
  It was in everything ... in the Bach Chaconne,
  And in the roses, which bloomed in vain,
  And in the ringing of the village bells
  Over the blackness of ploughed fields.
  And in the autumn, which came close
  And suddenly, reconsidering, concealed itself
  Oh my August, how could you give me such news
  As a terrible anniversary?

  Anna Akhmatova: “Seventh Book”

  Trans. Judith Hemschemeyer

  6. THE DREAM 

  Is it sweet to have unearthly dreams?
  A. Blok

  Was mine a prophetic dream or wasn't it?
  Among the heavenly stars, Mars grew bright:
  And shone with an ominous light, sparkling, scarlet.
  I dreamed of your arrival late that night.
  You appeared in everything-the Bach chaconne,
  And In the roses that bloomed but had no worth
  In the church bells ringing there for no one, '
  And in the yielding blackness of plowed earth,
  And in the fall which approached as if for a kiss,
  And suddenly changed its mind and ran away.
  Oh, August, how could you bring me news like this
  On the anniversary of that awful day?
  T~e kingly gift who knows how one repays?
  With whom should I exchange a victor's look?
  And so I work as carefully as always,
  Writing verses in a burned notebook.
  Trans Lyn Coffin

  LE RÊVE

  "Est-ce doux de faire des rêves surnaturels?"

  A. Blok

  Le mien était-il un rêve prophétique ou non?
  Parmi les étoiles célestes, Mars devint brillante:
  Et brillait d'une lumière menaçante, scintillante, écarlate.
  J'ai rêvé de votre arrivée tard dans la nuit.
  Vous êtes apparu dans tout - la chaconne de Bach,
  Et dans les roses qui ont fleuri mais n'avaient aucune valeur
  Dans les cloches de l'église qui sonnent là pour personne,
  Et dans la noirceur de la terre labourée,
  Et à l'automne qui s'est approché comme pour un baiser,
  Et soudainement changé d'avis et s'enfuit.
  Oh, août, comment pourrais-tu m'apporter des nouvelles comme celle-ci
  À l'anniversaire de ce jour terrible?
  Le cadeau royal qui sait comment on rembourse?
  Avec qui devrais-je échanger un regard de vainqueur?
  Et donc je travaille aussi soigneusement que toujours,
  Écrire des vers dans un cahier brûlé.

  [Bác Gúc]

   
  Mi phịa ra ta. 

  You invented me

  Làm gì có 1 cô gái Huế như thế hiện hữu ở trên cõi đời này.
  Vả chăng, ta bình thường, rất đỗi bình thường.
  Khi Mậu Thân xẩy ra, ta chưa ra đời.
  Vả chăng, chẳng thi sĩ nào an ủi, làm hết cơn khát của ta
  Chẳng y sĩ nào chữa lành cơn bịnh
  Một bóng ma xuất hiện - là mi đó tên GCC - ám ảnh ta, ngày đêm
  Mi và ta gặp gỡ đúng vào năm không thể tin nổi
  Khi cạn láng đời
  Tang tóc, sợ hãi
  Chỉ những nấm mồ là còn mới tinh!
  Ánh sáng lịm dần
  Sông Hương, 1 vùng tối đen, loang rộng mãi ra
  Đêm câm nín xiết dần ta và mi như những bức tường
  Chính vào lúc đó, ta réo tên mi!
  Điều ta làm đó, ta chẳng thể hiểu!
  Và, như được 1 vì sao dẫn đường – đúng ra, nhờ bà… Weil! –
  Mùa Thu Bi Đát đó,
  Như 1 tấm thảm
  Dẫn vô căn nhà
  Đời đời điêu tàn, hoang phế
  Từ đó, những câu thơ của ta
  Như 1 đàn chim lửa,
  Bay ra

  8

  You invented me. There is no such earthly being,
  Such an earthly being there could never be.
  A doctor cannot cure, a poet cannot comfort-
  A shadowy apparition haunts you night and day.
  We met in an unbelievable year,
  When the world's strength was at an ebb,
  Everything was in mourning, everything withered
  by adversity,
  And only the graves were fresh.
  Without streetlights, the Neva's waves were black
  as pitch,
  Thick night enclosed me like a wall ...
  *
  That's when my voice called out to you!
  Why it did-I still don't understand.
  And you came to me, as if guided by a star
  That tragic autumn, stepping
  Into that irrevocably ruined house,
  From whence had flown a flock of burnt verse.

  August 18, 1956
  Starky
  Anna Anna Akhmatova: “Seventh Book”

  Trans. Judith Hemschemeyer

  8.

  You invented me. No such person exists, that's for sure,
  There's no such creature anywhere in sight.
  No poet can quench my thirst, no physician has a cure,
  The shadow of your ghost haunts me day and night.
  We met in an unbelievable year,
  The energies of the world were worn through,
  The world was in mourning, everything sagged with fear,
  And only the graves were new.
  In the absence of light, how black the Neva grew,
  The deaf night surrounded us like a wall ...
  That's exactly when I called out to you!
  What I was doing-I didn't yet understand at all.
  And, as if led by a star you came to me,
  As if walking on a carpet the tragic autumn had grown,
  Into that house ravaged for the rest of eternity,
  From whence a flock of burned verses has flown.
  Trans. Lyn Coffin
  Tu m'as inventé. Une telle personne n'existe pas, c'est sûr,
  Il n'y a aucune créature de ce genre en vue.
  Aucun poète ne peut étancher ma soif, aucun médecin n’est guéri,
  L'ombre de ton fantôme me hante jour et nuit.
  Nous nous sommes rencontrés dans une année incroyable,
  Les énergies du monde ont été portées à travers,
  Le monde était en deuil, tout était affaissé
  peur,
  Et seules les tombes étaient neuves.
  En l'absence de lumière, comment la Néva grandit en noir,
  La nuit sourde nous a entourés comme un mur ...
  C'est exactement quand je vous ai appelé!
  Ce que je faisais, je ne comprenais pas du tout.
  Et, comme dirigé par une étoile, tu es venu à moi,
  Comme si on marchait sur un tapis l'automne tragique s'était développé,
  Dans cette maison ravagée pour le reste de l'éternité,
  D'où une volée de versets brûlés a volé.
  [Google Translation]

   
  Trong Tấm Gương Bể

  Những từ không thể nào sửa được
  Ta lắng nghe vào 1 đêm những vì sao quá sáng
  Không làm sao có tên
  Và cái đầu của ta thì quay mòng mòng
  Như thể nó biết
  Nó đang lơ lửng ở bên trên 1 vực lửa
  Và sự huỷ diệt thì ở ngay kế bên
  Cùng tiếng hú
  Và khu vườn đen bay vù, như 1 con quạ
  Và, bị tử thương, yếu nhợt, trên cái nền đá của Chùa Thiên Mụ
  Huế trở nên già khằn, già hơn cả thành Troy, chính nó
  Cái giờ sáng quái đản, không thể tin được
  Chuông chùa Thiên Mụ gõ liên hồi, sợ đến bật máu ra
  Nước mắt tuôn như suối
  Mi quên không mang quà cho ta, tên GCC.
  Món quà mi mang đã lâu từ nhà
  Và buổi chiều nóng bỏng đó, mi nghĩ, nó vô ích
  Những vui thú như thế theo mi, phải đợi
  Và như thế nó trở thành 1 cơn suy sụp ngọt ngào, như mật ong
  Trong phần số bí ẩn của ta
  Nó mở ra những điều mà ta phải đối mặt
  Hãy đừng nhớ tới nữa
  Cuộc gặp gỡ đó đã không xẩy ra
  Những tiếng nức nở thì vẫn ở bên ngoài cửa

  1956

  Anna Akhmatova

  9.

  IN THE BROKEN MIRROR

  Incorrigible words I listened to
  That night of stars too bright for names,
  And my head was spinning as if it knew
  It hung above an abyss of flames
  Close by, destruction set up a howl
  And the black orchard flew off like an owl
  And, mortally weakened, on its rocky shelf
  The town was then older than Troy itself.
  That hour flared unbearably bright.
  It rang, it seemed, till it made tears come.
  You didn't give me the gift you brought,
  The gift you'd carried a long way home.
  On that fiery evening you thought it vain,
  You thought such amusements had to wait.
  And so it became a honeyed bane
  In my mysterious fate.
  It made straight the way for the troubles I face ,
  Let's not remember it any more!
  The meeting that somehow did not take plac
  Still sobs outside the door.
  1956
  Anna Akhmatova

  Trans Lyn Coffin

  DANS LE MIROIR BRISÉ

  Mots incorrigibles que j'ai écoutés
  Cette nuit d'étoiles trop brillante pour les noms,
  Et ma tête tournait comme si elle savait
  Il pendait au-dessus d'un abîme de flammes
  À proximité, la destruction a mis en place un hurlement
  Et le verger noir s'est envolé comme un hibou
  Et, mortellement affaibli, sur son plateau rocheux
  La ville était alors plus vieille que Troie elle-même.
  Cette heure fut incroyablement brillante.
  Cela sonna, sembla-t-il, jusqu'à ce que cela fasse venir les larmes.
  Tu ne m'as pas offert le cadeau que tu as apporté
  Le cadeau que vous aviez porté longtemps chez vous.
  En cette soirée ardente, vous avez pensé que c'était vain,
  Vous pensiez que de tels amusements devaient attendre.
  Et c'est donc devenu un fléau à miel
  Dans mon destin mystérieux.
  Cela a ouvert la voie aux problèmes auxquels je fais face,
  Ne nous en souvenons plus!
  La réunion qui en quelque sorte n'a pas pris place
  Sanglote encore devant la porte.

  9

  In a Broken Mirror

  That starry night I heard
  Irretrievable words,
  And my head whirled
  As if over a flaming abyss.
  And destruction howled at the door,
  And the black garden echoed like an eagle owl,
  And the city, mortally weakened,
  Was Troy at that ancient hour.
  That hour was unbearably clear
  And, it seemed, it reverberated to the point of tears.
  The gift you gave me
  Was not brought from afar.
  It seemed to you idle diversion
  On that fiery night.
  And it became slow poison
  In my enigmatic fate.
  And it was the forerunner of all my misfortunes-
  Let's not remember it! ..
  Still sobbing around the corner is
  The meeting that never took place.

  Trans. Judith Hemschemeyer

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư