Anna Akhmatova: The heart's memory of the sun grows faint.Kỷ niệm mặt trời nhạt nhoà
Theo trái tim đần độn dần
Cỏ thì cũng rứa: Vàng khè mãi ra
Gió đùa cùng dúm tuyết đầu mùa
Ít ỏi, ít ỏi…

Những con kênh, hẹp
Nước kênh, tù đọng, không chịu chảy
Chẳng có gì xẩy ra ở đây –
Sẽ chẳng bao giờ!

Chống lại bầu trời
Những rặng liễu vươn cao thêm,
Với dáng gầy guộc
Trong suốt, xuyên thấu
Trong chiếc khăn choàng

Có lẽ sự thể tốt hơn nhiều,
Nếu ta đừng kết bạn fb với mi, hỡi tên Gấu Già của ta!

Hồi ức về những ngày Huế nắng
Nhạt nhoà dần trong ta
Cùng lúc với trái tim mỗi ngày một thêm đần độn
Cái gì vậy?

Huế mỗi lúc 1 thêm âm u, sau một Mậu Thân… nào đó?
Có thể.
Và trong đêm, mùa đông có thể tới
Và ta có thể trở về, thu vén đời mình…

[To U, sure!]


The heart's memory of the sun grows faint.
The grass is yellower.
A few early snowflakes blow in the wind,
Barely, barely.

The narrow canals have stopped flowing-
The water is chilling.
Nothing will ever happen here -
Oh, never!

The willow spreads its transparent fan
Against the empty sky.
Perhaps I should not have become
Your wife.

The heart's memory of the sun grows faint.
What's this? Darkness?
It could be! ... One night brings winter's first
Hard freeze.

January 30,1911
Kiev

[from "Evening"]
Trans. Judith

****
Memories of the sun fade as my heart grows numb-
The grass is yellower, too.
The wind toys with what snowflakes have already
come-
So few, so few.

In narrow canals, there's already nothing that flows-
Water stands still.
Nothing ever happens here, nothing grows-
It never will!

Against the sky, the willow lifts its skeletal life,
Its see-through shawl.
Maybe it's better that I'm not your wife,
After all.

Memories of the sun fade as my heart grows numb.
What's this? Darkness in town?
Maybe! And during the night, winter may come-
And settle down ..


1911
Anna Akhmatova
Trans. Lyn Coffin

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư