Posts

Showing posts from November, 2020

Poems with a Heroine

Image
  Poems with a Heroine John Bayley January 19, 1984 issue Reviewed: Poems by Anna Akhmatova, selected and translated by Lyn Coffin, introduction by Joseph Brodsky Norton, 100 pp., $5.95 (paper) Akhmatova's Petersburg by Sharon Leiter University of Pennsylvania Press, 215 pp., $20.00

‘A Lament in Three Voices’

Image
      ‘A Lament in Three Voices’ Helen Vendler May 31, 2001 issue Reviewed: A Treatise on Poetry Czeslaw Milosz, translated from the Polish by the author and Robert Hass Ecco, 125 pp., $23.00 Milosz's ABC's Czeslaw Milosz, translated from the Polish

Tribute to Phan Lạc Phúc

Image
  Ký Giả Lô Răng đi xa RIP Cuốn vỡ lòng Mạc Xịt của Gấu, là cuốn của Henri Lefebvre, đọc, đúng thời gian nằm Grall do xơi hai trái mìn Claymore của VC tại nhà hàng nổi Mỹ Cảnh. Ông anh vợ hụt – anh của BHD – mua giùm, đem vô. Một phần nào, Gấu thoát chết nhờ nó! Vị bác sĩ mổ cái tay của Gấu, nhìn thấy nó, trên giường Gấu nằm, cầm lên đọc mấy trang, nhìn Gấu ngạc nhiên ra mặt. Gấu đã từng lèm bèm về chuyện này rồ