Dark Entries
Mới tậu. Đọc loáng thoáng ở tiệm, thấy được quá. 

Sẽ dịch 1 truyện hầu độc giả New Tinvan & FB


Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư