Istanbul, Noir et Blanc

Note: Cuốn này, khi đánh máy, được chương nào là gửi đi chương đó, và sau đó, có post mấy chương trên art2all và tanvien.net để chào hàng, Gấu chỉ post những chương mà mình thích. Khi nhà xb biên tập, lược bỏ rất nhiều, và cũng phải như vậy thôi, vì do đọc bản tiếng Pháp, phịa ra rất nhiều, nếu phải so với bản tiếng Anh, trung thực, Gấu bèn bắt chước, cũng phịa ra rất nhiều, và phần rất nhiều này, đa số là được viết về hồi ức và thành phố, khác, Saigon thay vì Istanbul.
Sau đó, do PC bị trục trặc, mất hết cả hai bản thảo, chưa & đã được biên tập.
Mới đây, 1 vị thân hữu FB nhận xét, với vị đó, chương Đen & Trắng, hay nhất.
Bèn đọc lại. Quả là thần sầu, và thật xứng đáng với một Sài Gòn, với những xóm đen, ổ điếm, vòm việc…  của riêng Gấu.
Bèn post ở đây, và cám ơn vị bằng hữu FB.
NQTComments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư